Deze pagina is tot stand gekomen door onderzoek van: P.J.C. Elema, M. Wagenbuur, L.A.J. Omlo en Pim Omlo
Mail de webmaster voor op- en aanmerkingen

De oudste vermelding van de naam Omlo vinden we op 3-12-1740 bij de ondertrouw van Aafjen Lupkes van Scheemda, waarbij Anton Omlo voor haar optreedt. Een vingerwijzing naar de herkomst van het geslacht?
De naam wordt binnen de burgerlijke stand zowel als Omlo als Omloo geschreven. In Groninger doop- en trouwboeken vinden we hem nog als Ommelo en zelf als Omloop.
Genoemde Anton zal wel dezelfde zijn als de Antonius die in 1762 en 1766 bij een tweetal huwelijken als vader wordt genoemd.

I.         N.N. .... (volgens nadere details, o.a. over de veronderstelde dochter Sibille).
          Uit dit huwelijk:
          1.    Antonius Omlo, metselaar. Geb. XXX. Volgt II.
          2.    Sybille Omlo. Geb. ca. 1724. Overl. Harlingen 1791. Tr. (onbekend waar en wanneer) Fokke Christiaan Klein,
                 korporaal in het regiment Lewe. Ged. Groningen 19-7-1719. Mogelijk trouwde hij (eerst?) als Foco Christiaans,
                 soldaat in de compagnie van
                 majoor Gruis, van Groningen. ondetr. ald. 4-2, tr. 7-2-1747 Grietjen Ariaens, van Groningen

II.       Antonius Omlo (op gemeente archief als Ommelo), metselaar, soldaat. Geb. (waarschijnlijk) Groningen 3-9-1695.
          Overl XXXX Tr. 1. 25-6-1727 te Venlo in de R.K. parochie St. Martinus Pieternelle Saks. Ged. 22-5-1704 in de
          Martinuskerk.Overl. voor 1761. Tr. 2  Groningen, ondertr. 4-4,tr. A.K. 20-5-1761 Anna Geerts (Boom), voorwie Jan
         Geerts als broeder optrad. Woonden in de Stoeldraaiersstraat oz. C,kelder (Zwanestraat zz.) 159.
         Uit het eerste huwelijk:
         1.    Gerardus Johannes Omlo, ged. Groningen (statie Carolieweg) 4-7-1737 (doopget. Gerardus Groensmit).
         2.    Aldegundis Elizabeth Omlo (op gem. archief als Omloop), ged. Groningen (statie Carolieweg) 12-8-1739 get.
                Elezabeth Bruiningh).
                Overl. XXXX, ondertr. 10-7, tr. M.K. 30-7-1762 (ds. Blau) Leonardus (of Leendert) Scheen, soldaat in de
                compagnie van kapitein van de Hoeven, in het battaillon van Gen. Maj. de La Rieve. Van Bale in het
                hertogdom van Limburg met belangen tot Campen.
                Uit dit huwelijk:
                a.     Leonardus Scheen, ged. Groningen 19-9-1765.
                b.     Antonius Scheen, ged. Groningen 21-6-1767.
                c.     Anna Scheen, ged. Groningen 11-2-1770.
                d.     Anna Maria Scheen, ged. Groningen 14-8-1773.
                e.     Mathaeus Scheen, ged. Groningen14-8-1773.
                f.      Maria Elisabeth Scheen, ged. Groningen 23-12-1775.
                g.     Johannes Josephus Hubertus Scheen, ged. 4-11-1778.
        3.     Maria Agnes Omlo (op gem archief als Omloo), ged. Groningen XXXX (statie Carolieweg). Ondertr. 12-7, tr.
                A.K. 30-7-1766 (Ds. Wieringa), Nicolaas Barkman, soldaat in de compagnie van kol. Leuve in Battaillon
                Oranjestad van lande Groningen, met belangen in Maastricht.
        4.     Anna Omlo, .....
        5.     N.N. (in 1761 waren er vijf kinderen in leven).
                Uit het tweede huwelijk.
        6.    Catharina Omlo, ged. (statie Guldenstraat) 3-1-1764.
        7.    Anthonius Omlo, ged. Groningen (statie Guldenstraat) 4-11-1778. Volgt III.

III.     Antonius Omlo, kleermaker, sjouwer. Ged. (statie Guldenstraat) 13-2-1765. Overl. 14-5-1841. Ondertr. Groningen
         30-4, tr. A.K. 18-5-1792, tr. R.K (statie Guldenstraat) dezelfde datum, Anna Barbera Toesman, ged. Groningen
         (statie Guldenstraat) 1-9-1763. Overl. XXXX, dr. van Hans Jurjen Thuisman (acatholicus) en Elisabeth Josephs.
        Uit dit huwelijk:
        1.    Antonius Omloo, kistenmaker, Ged. (statie Guldenstraat) 20-10-1791. Overl. Groningen 16-1-1835. Tr.
               Groningen 18-6-1815  Catharina Werner, dienstmeid. Ged. (statie Guldenstraat) 26-3-1793, dr. van Michael
               Werner en Elisabeth Scheffers.
               Uit dit huwelijk:
               a.     Antonius Omloo. Geb. 27-3-1817.
        2.    Johannes Franciscus Omloo. Ged. (statie Guldenstraat) 31-1-1793
        3.    Gerardus Thomas Omloo, koperslager. Ged. (statie Guldenstraat) 21-12-1794. Tr. 1. Groningen17-9-1815
               Helena Christina Ruiter. Overl. Veendam 26-9-1827.Tr. 2. Groningen 22-5-1829 Tietzega (= Titia) Bunt. Tr. 3.
               Veendam 14-10-1838 Maria Anna Voorfaart.
        4.    Josephus Antonius Omloo. Ged. 15-3-1797
        5.    Elisabeth Birgitta Omloo. Ged. 15-3-1797.
        6.    Leonardus Omloo. Geb. Groningen 25-1-1799. Ged. (statie Guldenstraat) 27-1-1799. Volgt IV.
        7.    Joannes Josephus Omloo. Ged. 22-12-1801.
        8.    Elisabeth Birgitta Theresia Omloo. Ged. (statie Guldenstraat) 18-1-1805. Tr. Groningen 8-7-1832 Siert
               Heringa, voermansknecht, van Westerbroek.

IV.     Leonardus Omloo, kleermaker. Geb. Groningen 25-1-1799. Ged. (statie Guldenstraat) 27-1-1799. Overl. Assen
        13-2-1889. Tr. Groningen 12-5-1825 Margaretha Wenneker van Kleinemeer. Overl. XXXX. Woonden aan de
        Zwanesstraat 38a of 56. Leonardus Omloo verhuist 4-6-1878 naar Assen, waar hij bij zijn zoon Johannes Jacobus
        intrekt en alhier overlijdt.
        Uit dit huwelijk:
        1.    Johannes Jacobus Omloo. Geb. Groningen 14-3-1828. Volgt V.
        2.    Anna Barbara Omloo. Geb. Groningen 1-12-1830. Tr. Groningen 10-8-1856 Cornelis Borgstein. Verhuist
               10-8-1856 naar  Muntendam.
        3.    Antonie Michel Omloo, schoenmaker. Geb. Groningen 7-1-1833. Tr. (plaats niet bekent) 8-2-1863 Gezina L.
               Wiemes.
        4.    Nicolaas Omloo. Geb. Groningen 13-3-1835. Overl. (plaats niet bekent) 26-11-1877. Tr. (plaats niet bekent)
               4-11-1866 Altje Mulder.
        5.    Gerardus Bernard Omloo, scheepstimmerman. Geb. 4-1-1839. Overl. XXXX, tr. XXXX.
        ?     Inwonened bij dit gezin: Johannes Cornelus Leonardus Omlo. Geb. Groningen. 30-9-1855.

V.     Johannes Jacobus Omloo, borstelmaker. Geb. Groningen 14-3-1828. Overl. Assen, 13-2-1889. Verhuist 21-3-1859
        naar Assen. Tr. Assen 12-10-1859 Henderika Lambert. Geb. Assen in 1826, dr. van Wicher Lamberts en Aaltjen
        Harms. Zij was eerder getrouwd met n.N. Hoks. Hieruit één zoon.
        Uit dit huwelijk:
        1.    Wilhelemus Hoks, borstelmaker, voorzoon. Geb. Assen 28-4-1856. Vehuist .... naar Groningen.
        2.    Leonardus Anthonius Omlo, borstelmaker. Geb. Assen 4-5-1860. Tr. 1. Assen 8-4-1885 Henderika Niemeyer,
               naaister en Ned. Herv. Geb. Gasselte 13-11-1862. ? Assen 1885? Overl. 24-12-1891. Tr. 2. Assen 29-5-189
               Fransisca Mareratha v.d. Meer. Geb Groningen 25-8-1855. Ze verhuizen 23-11-1894 naar Amsterdam, later
               waarschijnlijk nog naar Utrecht. Uit dit huwelijk waarschijnlijk één zoon.
        3.    Wigbertus Lambertus Omlo, schoenmaker. Geb. Assen 10-10-1862. Overl Assen 11-1-1942. Volgt VI.
        4.    Albertus Gerardus Omlo, vellenplooter. Geb. Assen 9-2-1865. Verhuist 24-5-1884 naar Den Haag. Op
               23-5-1890 keert hij terug naar Assen en 2-10-1890 naar Groningen waar hij intrekt bij zijn halfbroer Wilhelmus
               Hoks, woonachtig aan de Molendrift 352. 21-2-1891 verhuist hij naar Harderwijk waar hij waarschijnlijk overlijdt.
        5.    Margeretha Anna Omlo, dienstbode bij Johannes Wilhelmus Rasch, (Ev. Luthers). Woonachtig aan de
               Vaart nz. 3 te Assen. Geb. Assen 9-2-1866. Overl. in 1936. Tr. 4-5-1890 Johannes Hogenbirk, timerman.
               Overl. in 1948.
        6.    Anna Barbera Omlo. Geb. Assen 28-2-1868. Verhuist 28-8-1886 naar Amsterdam waar ze Begijn wordt onder
               de naam: Zr. Josepha.Overl. Maart 1959, begraven 10-3-1959 op de begraafplaats St. Barbara te Amsterdam.

VI.     Wigbertus Lambertus Omlo, schoenmaker. Geb. Assen 10-10-1862. Overl. Assen 21-2-1942. Tr. Assen 7-11-1886
         Anna Maria Stootman, dr. van Wilhelmus Strootman en Jantien Kampman. Geb. Assen 2-12-1863. Overl. 25-7-1944
         Woonden aan de Groningenstraat 14 te Assen.
         Uit dit huwelijk:
         1.    Johannes Jacobus Omlo, drukker. Geb. Assen 3-12-1887. Overl. 11-11-1962. Tr. Helena Adena. Geb.Bolsward
               13-9-1899. Overl. Franeker 26-11-1962.
               Uit dit huwelijk:
               a.     Wieger Omlo
               b.     Marie Omlo.
               c.     Jannie Omlo.
               d.     Siebold Omlo.
               e.     Willem Omlo.
               f.      Hans Omlo.
               g.     Nico Omlo.
        2.    Johanna Omlo. Geb. Assen 2-12-1887. Overl. Groningen 18-10-1982. Tr. .... Jan Leffers, timmerman. Overl.
               Groningen 18-.-1971
               Uit dit huwelijk:
               a.     Johan Leffers (kind uit het eerste huwelijk van J. Leffers)
               b.     Lien Leffers (kind uit het eerste huwelijk van J. Leffers)
               c.     Marietje Leffers
               d.     Harrie Leffers
        3.    Wilhelmus Omlo, koster. Geb. Assen 3-5-1891. Overl. Assen 8-6-1965. Tr. Assen Catharina Hogenbirk.
        4.    Albertus Gerardus Omlo, loodgieter. Geb. Assen 8-4-1893. Overl. Assen 27-12-1959. Tr. Assen Margiene
               Catharina. Geb. Assen 21-8-1900.
               Uit dit huwelijk:
               a.     Wieger Omlo.
               b.     Annie Omlo.
               c.     Johan Omlo.
               d.     Ben Omlo.
               e.     Johanna Omlo.
        5.    Hendrika Omlo. Geb. Assen 6-7-1895. Overl. Wolvega 14-6-1967. Tr. waar en wanneer onbekent) Sikke
               Hoekstra. Geb. Wartena 26-6-1891. Overl. Heerenveen 31-5-1970 en ligt begraven te Wolvega.
        6.    Hendricus Omlo, leraar en frater van Utrecht onder de naam Willehadus. Geb. Assen 23-6-1898. Overl. Zeist
               20-1-1970.
        7.    Wilhelmus Leonardus Omlo. Geb. Assen 20-8-1901. Overl. Assen 21-5-1907.
        8.    Leonardus Anthonius Omlo, P.T.T.- beambte. Geb. Assen 2-6-1903. Overl. Groningen 5-1-1981. Volgt VII.
        9.    Johannes Hendrikus Omlo, timmerman. Geb. Assen 16-4-1905. Overl. Groningen,XXXX. Tr. 31-8-1929 (waar
               en wanneer niet bekent), Elizabeth Jonhanna van Galen
               Uit dit huwelijk:
               a.     Wieger Omlo.
               b.     Mies Omlo.
               c.     Leida Omlo.
               d.     Tonny Omlo.
               e.     Johanna Omlo.
               f.      Rikus Omlo.
               g.     Hans Omlo.
               h.     Fia Omlo.
               i.      Alfons Omlo.
               j.      André Omlo.
               k.     Frans Omlo

VII.    Leonardus Anthonius Omlo, P.T.T.- beambte. Geb. Assen 2-6-1903. Overl. Groningen 5-1-1981. tr. Groningen
         31-7-1933, tr. Groningen 1-8-1933 voor de H. Hartkerk, Johanna Barbara Drenth, dr. van Augustinus Johannes
         Drenth en Anna Geertruida Dellebarre. Geb. Groningen 6-11-1906. Overl. Groningen 31-12-1982.
         Uit dit huwelijk:
         1.    Wigbertus Lambertus, administrateur. Geb. 31-5-1934. Tr. Groningen 18-1-1962, Maria Scholtens, lerares.
                Geb. Musselkanaal 13-5-1938.
                Uit dit huwelijk:
                a.     Wouter Anthonius, eertse stuurman. Geb. Groningen 8-10-1964
                b.     Roeland Wigbertus, leraar. Geb. Groningen 5-2-1968. Tr. ...
                        Uit dit huwelijk:
                         (1).      Hagar.
                         (2).
         2.    Anna Geertruida Omlo, verkoopster. Geb. Groningen 18-2-1936. Tr. Groningen 16-5-1958 Jan v.d. Slot,
                inkoper. Geb. Noordwijkerhout 12-5-1933. Verhuist 16-5-1958 naar Noorwijkerhout.
                Uit dit huwelijk:
                a.     Birgitta Maria v.d. Slot. Geb. Noordwijkerhout 25-2-1959. Tr. Nieuwveen 15-9-1983 Sjaak Verhaar,
                        kweker. Geb. (plaats niet bekent) 11-5-1956.
                        Uit dit huwelijk:
                        (1).     Marloes Verhaar, geb. Vrouwenakker 23-2-1985.
                        (2).     Jasper Verhaar, Geb. Vrouwenakker 6-6-1986.
                        (3).     Coen Verhaar, geb. Vrouwenakker 30-7-1991.
                 b.     Anna Maria v.d. Slot, ziekenverzorgster. Geb. Noordwijkerhout 17-11-1960. Tr. Noordwijkerhout,
                        20-5-1988 Ton Roubus, vrachtwagenchauffeur. Geb. 12-3-1966.
                       Uit dit huwelijk:
                       (1).     Daphne Roubos. Geb. Noordwijkerhout 1-5-1990.
                       (2).     Luuk Roubos. Geb. Noordwijkerhout 28-1-1992.
                 c.    Johannes Anthonius v.d. Slot, automonteur. Geb. Noorwijkerhout 28-2-1966.
                 d.    Johanna Maria v.d. Slot, administratief medewerkster. Geb. Noordwijkerhout 7-10-1968. Tr.
                        Noordwijkerhout 4-9-1992 Adri Duivenvoorde, loonwerker. Geb. 1-5-196x.
                        Uit dit huwlijk:
                        (1).
         3.   Augustignus Johanna Maria Omlo, postbode. Geb. Groningen 8-12-1938. Tr. Groningen 3-5-1962 Ella Smit.
               Geb. Groningen 20-11-1938.
               Uit dit huwelijk:
               a.     Alfred Omlo, geb. Groningen 16-10-1963.
         4.   Theresia Maria Omlo, verkoopster. Geb. Groningen 6-1-1943. Tr. Groningen 22-11-1963 Rudi Huizenga,
               Geb. Groningen 16-5-1940.
               a.     Ger Huizenga. Geb. Groningen 17-12-1964.
               b.     Leo Huizenga. Geb. Groningen 25-2-1967.
         5.    Leonardus Anthonius Jozef Omlo, leraar. Geb. Groningen 12-3-1945. Volgt VIII.

VIII.   Leonardus Anthonius Jozef Omlo, leraar. Geb. Groningen 12-3-1945 aan de Tuinbouwdwarsstraat 9. Tr. Groningen
         16-6-1972 Hermanna Regina Maria Daggers, verpleegkundige. Dr. van Anthonius Franciscus Theodorus Maria Daggers
         en Regina Maria Dicker. Geb. Groningen 15-2-1944. Verhuist 1-11-1977 naar Malden (gem. Heumen) en keert
         14-2-1980 weer terug naar Groningen.
         Uit dit huwelijk:
         1.    Pim Omlo. geb., Groningen 30-5-1974. Volgt IX.
         2.    Roos Omlo, geb. Groningen 16-3-1976.
         3.    Ivo Omlo, geb. Nijmegen 17-11-1979.

IX.     Pim Omlo, Geb. Groningen 30 mei 1974 aan de Helperzoom. Verhuist op 5 juni 2000 naar 's GravenHage